منوی غذا

چلوکباب شاه عباسی

22800تومان

 • یکشنبه - پنجشنبه
 • برنج ایرانی 100 گرم
 • گوشت گوسفندی 50 گرم
 • سبزی تازه 100 گرم

چلو کباب وزیری

21200تومان

 • یکشنبه - پنجشنبه
 • برنج ایرانی 100 گرم
 • گوشت گوسفندی 50 گرم
 • سبزی تازه 100 گرم

چلو جوجه با استخوان

18800تومان

 • یکشنبه - پنجشنبه
 • برنج ایرانی 100 گرم
 • گوشت گوسفندی 50 گرم
 • سبزی تازه 100 گرم

چلو کباب لقمه

20400تومان

 • یکشنبه - پنجشنبه
 • برنج ایرانی 100 گرم
 • گوشت گوسفندی 50 گرم
 • سبزی تازه 100 گرم

چلو ماهی قزل

29000تومان

 • یکشنبه - پنجشنبه
 • برنج ایرانی 100 گرم
 • گوشت گوسفندی 50 گرم
 • سبزی تازه 100 گرم

چلو پاچین

19200تومان

 • یکشنبه - پنجشنبه
 • برنج ایرانی 100 گرم
 • گوشت گوسفندی 50 گرم
 • سبزی تازه 100 گرم

چلو جوجه کباب

16800تومان

 • یکشنبه - پنجشنبه
 • برنج ایرانی 100 گرم
 • گوشت گوسفندی 50 گرم
 • سبزی تازه 100 گرم

چلو کباب

16800تومان

 • یکشنبه - پنجشنبه
 • برنج ایرانی 100 گرم
 • گوشت گوسفندی 50 گرم
 • سبزی تازه 100 گرم

چلو مرغ سرخ شده

16800تومان

 • یکشنبه - پنجشنبه
 • برنج ایرانی 100 گرم
 • گوشت گوسفندی 50 گرم
 • سبزی تازه 100 گرم

چلو مرغ ربی

16000تومان

 • یکشنبه - پنجشنبه
 • برنج ایرانی 100 گرم
 • گوشت گوسفندی 50 گرم
 • سبزی تازه 100 گرم

چلو خورشت قیمه

12000تومان

 • یکشنبه - پنجشنبه
 • برنج ایرانی 100 گرم
 • گوشت گوسفندی 50 گرم
 • سبزی تازه 100 گرم

چلو کباب

16800تومان

 • یکشنبه - پنجشنبه
 • برنج ایرانی 100 گرم
 • گوشت گوسفندی 50 گرم
 • سبزی تازه 100 گرم